Trường Đại học Tây Bắc sẵn sàng kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

1103

ThS. Phạm Minh Thông – Trưởng Phòng BĐCL&TTPC

Thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng năm học 2019-2020 và kế hoạch hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019, đến nay, Hội đồng tự đánh giá chất lượng của Trường đã hoàn thành toàn bộ công tác tự đánh giá, sẵn sàng mời tổ chức kiểm định chất lượng đến khảo sát, đánh giá chất lượng. Trường Đại học Tây Bắc tin tưởng có đủ các điều kiện để được công nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ghi Sổ vàng Lưu niệm
trong chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc

Trong quá trình tự đánh giá, với vai trò là đơn vị thường trực, điều phối của Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ, Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế đã tham mưu cho Nhà trường bảo đảm chất lượng thường xuyên bằng chính các tiêu chuẩn chất lượng đối với toàn diện các hoạt động của Trường, ngay trong quá trình tự đánh giá. Quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Tây Bắc là một quá trình không liên tục, diễn ra trong thời gian dài với không ít khó khăn, thách thức, từ năm 2018 đến năm 2020. Nhà trường vừa thực hiện tự đánh giá, vừa phải tích cực khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được phát hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu BĐCL và mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển của Trường.

Cho đến nay, kết quả BĐCL các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng đã có bước tiến vượt bậc: Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên bước đầu nhận thức rõ ý nghĩa và trách nhiệm đối với yêu cầu cấp thiết phải cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; Hội đồng Trường được thành lập và nhanh chóng triển khai nhiệm vụ quản trị Trường theo mô hình quản trị tiên tiến; các đơn vị chức năng được kiện toàn và sắp xếp lại theo hướng tinh giản đầu mối, xác định lại chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ được thực hiện theo quy trình và tiêu chuẩn minh bạch; toàn bộ hệ thống văn bản quản lý nội bộ thiết yếu được rà soát và bổ sung đầy đủ; sự phối hợp, hợp tác trong thực thi nhiệm vụ giữa các đơn vị được cải thiện; chuẩn đầu ra và các chương trình giảng dạy, hệ thống giáo trình, tài liệu được Phòng Đào tạo và các khoa chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện có tính hệ thống dưới sự điều phối của bộ phận chuyên trách. Có thể nhận rõ, Trường đại học của chúng ta đang thay đổi, mọi hoạt động đều được chỉnh trang, dần đi vào nền nếp chất lượng. Có được kết quả này do Nhà trường quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm chất lượng, bằng chính sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ưu tiên các nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động BĐCL một cách chính quy và bài bản nhất, được đông đảo cán bộ, giảng viên đồng tình ủng hộ.

Trong công tác tự đánh giá, bằng tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ tự đánh giá với hệ thống minh chứng đầy đủ, thuyết phục. Trường đã gửi Hồ sơ tự đánh giá và gửi Công văn báo cáo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cục Quản lý chất lượng đã có ý kiến phản hồi rằng Hồ sơ tự đánh giá của Trường Đại học Tây Bắc đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn tại Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, Trường hoàn toàn đủ điều kiện để được đánh giá ngoài. Cục Quản lý chất lượng đồng ý để Trường Đại học Tây Bắc thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Hệ thống hồ sơ, minh chứng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Tây Bắc

Hiện nay, Nhà trường đã thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ mời thầu để lựa chọn tổ chức kiểm định tiến hành kiểm định Trường. Phòng bảo đảm chất lượng&TTPC đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài, phân công cụ thể cho các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát củng cố nền nếp chất lượng hoạt động; tăng cường tuyên truyền đến các bên liên quan về quyết tâm chính trị Trường trong công tác bảo đảm chất lượng.

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo chất lượng Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để được đánh giá ngoài đạt kết quả cao. Trường Đại học Tây Bắc tin tưởng sẽ được đón nhận Giấy chứng nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng cảu Bộ Giao dục và Đào tạo vào đúng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường, dự định tổ chức vào tháng 10/2020.