Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam – UPM

Thông tin về Hệ thống xếp hạng đại học Việt Nam - University Performance Metrics (UPM) Bài viết đăng lại từ địa chỉ http://upmetrics.org/docs/ WHAT UPM is...

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức thành công khóa tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Dương Thị Ngọc Hà       Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch Bảo đảm...

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 24/05/2021, Trường Đại học Tây Bắc đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao...

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Mầm non trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Mầm non trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Chính trị trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Chính trị trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Sư phạm Toán học trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Sư phạm Toán học trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Sư phạm Ngữ văn trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Sư phạm Ngữ văn trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Tiểu học trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Giáo dục Tiểu học trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Lâm sinh trình độ đại học

Quyết định Điều chỉnh danh sách Hội đồng tự đánh giá chương trình Lâm sinh trình độ đại học