Quy định, hướng dẫn KTĐBCL

1936
TT Loại văn bản
Kí hiệu Ngày Tên văn bản
1. Văn bản Luật, Nghị định
1.1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12

01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

1.3 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

1.4 Nghị định 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013

Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

1.5 Nghị định 73/2015/NĐ-CP 08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

1.6 Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Ban hành điều lệ Trường Đại học 
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2.2 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
4.1 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.2 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.3 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.4 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4.5 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4.6 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4.7 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.8 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN
4.9 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
4.10 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
4.11 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 
4.12 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.
4.13 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.
4.14 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
5.1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
5.2 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
5.3 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/6/2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
5.4 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
5.5 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
5.6 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5.7 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

5.8 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5.9 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
5.10 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
6. Các văn bản chỉ đạo của Bộ
6.1 Công văn 702/TB-BGDĐT 22/9/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH
6.2 Công văn 816/TB-BGDĐT 08/11/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH
6.3 Công văn 118/KH-BGDĐT 23/2/2017 Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017
6.4 Công văn 203/KH-BGDĐT 27/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017
6.5 Quyết định 956/QĐ-BGDĐT 27/3/2017 Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học