Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

1427

Ngày 24/05/2021, Trường Đại học Tây Bắc đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

GiayChungNhanKiemDinhChatLuong