Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế thực hiện ba chức năng là Quản lý chất lượng, Thanh tra Pháp chế...

Nhân sự

Ảnh tập thể Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại 1 ThS. Phạm Minh Thông Trưởng phòng thongpm@utb.edu.vn 0982 385 858 2 ThS. Giang...

Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng...