Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế thực hiện các chức năng: Quản lý chất lượng, Thanh tra - Pháp chế,...

Nhân sự

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại 1 TS. Nguyễn Duy Hiếu Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng [email protected] 0972 78 2203 2 TS. Đào Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng [email protected] 091 307 72 73 3   ThS....

Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng...