Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế thực hiện ba chức năng là Quản lý chất lượng, Thanh tra Pháp chế...

Nhân sự

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại 1 ThS. Phạm Minh Thông Trưởng phòng thongpm@utb.edu.vn 0982 385 858 2 ThS. Giang Thành Trung Phó Trưởng phòng trunggt@utb.edu.vn 098 252 7337 3 TS. Đào Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng daongoc@utb.edu.vn...

Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng...