Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc

1177

Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc

Giảng viên và người học có thể tải các biểu mẫu kèm theo Quy chế này tại đây.

359.qd.dhtb-Quy-che-thi-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap