Chức năng – Nhiệm vụ

2111

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế thực hiện các chức năng: Quản lý chất lượng, Thanh tra – Pháp chế, Khảo thí, Công nghệ thông tin – Truyền thông với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Chức năng Quản lý chất lượng: Xây dựng Hệ thống thông tin ĐBCL và Hệ thống tài liệu ĐBCL nội bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ ĐBCL nội bộ trong Trường; theo dõi, so chuẩn và đối sánh để cập nhật báo cáo tự đánh giá hàng năm; xây dựng báo cáo định kỳ về công tác BĐCL nội bộ; xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai hàng năm; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và kế hoạch công tác BĐCL hàng năm; xây dựng kế hoạch tự đánh giá thường xuyên và tham gia Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo; phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ khảo thí trong các đợt tổ chức thi; thực hiện công tác văn thư của đơn vị; giải quyết, xử lý các tình huống nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
  • Chức năng Thanh tra – Pháp chế: Có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (sau đây gọi chung là thanh tra) trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức việc thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hoá các văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  • Chức năng Khảo thí: Xây dựng các kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các hệ đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; chuẩn bị đề thi, triển khai nghiệp vụ thư ký coi thi và chấm thi, rà soát, xử lý sai sót liên quan đến nhập và xử lý dữ liệu kết quả thi và đánh giá quá trình; theo dõi, điều phối kế hoạch xây dựng, cập nhật ngân hàng dữ liệu đề thi kết thúc học phần trình độ đại học; xử lý kỹ thuật, lập đề thi từ ngân hàng dữ liệu bằng phần mềm chuyên dụng; vận hành hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Edusoft đối với các phân hệ liên quan đến khảo thí; nghiên cứu đề xuất phương thức tổ chức thi trên máy tính và mạng internet; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị; phối hợp thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý chất lượng; giải quyết, xử lý các tình huống nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.
  • Chức năng Công nghệ thông tin – Truyền thông: Tham mưu, đề xuất, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, truyền thông; xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, chuyển đổi số và truyền thông trong toàn trường. Quản lý, vận hành toàn bộ hoạt động CNTT. Tham mưu và thực hiện lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt dộng trong trường. Tư vấn giải pháp, hợp tác với các đơn vị trong bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng CNTT, chuyển đổi số cho cán bộ, giảng viên; tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Tìm kiếm giải pháp hợp tác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT, chuyển đổi số. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác truyền thông trong toàn Trường.