Giới thiệu chung

2002
Tập thể cán bộ Phòng BĐCL&TTPC tại thời điểm thành lập Phòng.
Tập thể cán bộ Phòng BĐCL&TTPC vào tháng 10/2021

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng BĐCL&TTPC hiện có tổng số 11 cán bộ, chuyên viên; phân theo trình độ và giới tính có 1 tiến sĩ, 9 thạc sỹ; 3 nam, 7 nữ. Lãnh đạo đơn vị gồm 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng.

Phòng BĐCL&TTPC đã xây dựng đề án vị trí việc làm, bộ máy của đơn vị như sau: Phòng phân chia thành 3 bộ phận nghiệp vụ là Bộ phận quản lý chất lượng; Bộ phận Thanh tra Pháp chế và Bộ phận Khảo thí. Cơ cấu nhân sự của Phòng gồm 1 Trưởng phòng phụ trách chung và 2 Phó Trưởng phòng; 7 đến 8 nhân viên thuộc hai bộ phận nói trên. Nhiệm vụ quản lý chất lượng và Thanh tra Pháp chế là chức năng chính của đơn vị, trong đó nhiệm vụ thường trực, điều phối Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ và quản lý Hệ thống thông tin Đảm bảo chất lượng nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm.

qd_56_dhtb_200120_ThanhLapPhongBaoDamChatLuongVaThanhTraPhapChe