Nhân sự

1152
TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1

ThS. Phạm Minh Thông

Trưởng phòng thongpm@utb.edu.vn 0982 385 858
2

ThS. Giang Thành Trung

Phó Trưởng phòng trunggt@utb.edu.vn 098 252 7337
3

TS. Đào Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng daongoc@utb.edu.vn 091 307 72 73
4

ThS. Đoàn Thị Nguyên

Chuyên viên nguyendt@utb.edu.vn 0987 985 459
5

ThS. Trịnh Thị Hoàn

Chuyên viên hoantt@utb.edu.vn 0904 841 586
6

ThS. Phạm Việt Hà

Chuyên viên hapv@utb.edu.vn 0978 869 866
7

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Chuyên viên linhttt@utb.edu.vn 0975 708 886
8  

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên haikt@utb.edu.vn 0968 932 618