Nhân sự

2656
TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1
TS. Nguyễn Duy Hiếu
Phó Trưởng phòng,

Phụ trách phòng

[email protected] 0972 78 2203
2

TS. Đào Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng [email protected] 091 307 72 73
3  

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Chuyên viên [email protected] 0975 708 886
4  

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên [email protected] 0968 932 618
5 CN. Hà Hải Trung Chuyên viên [email protected] 0393 737 000
6 ThS. Dương Thị Ngọc Hà Chuyên viên [email protected] 0968 801 581
7 ThS. Hà Anh Tuấn Chuyên viên [email protected]