Nhân sự

2239

Ảnh tập thể Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1

ThS. Phạm Minh Thông

Trưởng phòng [email protected] 0982 385 858
2 TS. Nguyễn Duy Hiếu Phó Trưởng phòng [email protected] 0972 78 2203
3

TS. Đào Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng [email protected] 091 307 72 73
4  

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Chuyên viên [email protected] 0975 708 886
5  

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên [email protected] 0968 932 618
6 CN. Hà Hải Trung Chuyên viên [email protected] 0393 737 000
7 ThS. Dương Thị Ngọc Hà Chuyên viên [email protected] 0968 801 581
8 ThS. Hà Anh Tuấn Chuyên viên [email protected]