Nhân sự

1803

Ảnh tập thể Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1

ThS. Phạm Minh Thông

Trưởng phòng thongpm@utb.edu.vn 0982 385 858
2 TS. Nguyễn Duy Hiếu Phó Trưởng phòng hieund@utb.edu.vn 0972 78 2203
3

TS. Đào Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng daongoc@utb.edu.vn 091 307 72 73
4  

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Chuyên viên linhttt@utb.edu.vn 0975 708 886
5  

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên haikt@utb.edu.vn 0968 932 618
6 CN. Hà Hải Trung Chuyên viên trunghh@utb.edu.vn 0393 737 000
7 ThS. Dương Thị Ngọc Hà Chuyên viên duonghaqpan@utb.edu.vn 0968 801 581
8 ThS. Hà Anh Tuấn Chuyên viên tuanha@utb.edu.vn