Biểu mẫu Hoạt động khảo thí (Kèm theo QĐ số 359/QĐ-ĐHTB ngày 17/05/2021

1662

1. Dành cho giảng viên

Phụ lục I. Mẫu đề thi viết

Phụ lục II. Mẫu đáp án đề thi viết

Phục lục III. Mẫu bảng điểm bộ phận đánh giá quá trình

Phụ lục  VII. Mẫu đơn xin sửa bảng điểm tổng hợp đánh giá quá trình

Phụ lục VIII. Mẫu đơn xin sửa bảng điểm thi kết thúc học phần

Phụ lục IX. Mẫu đơn xin sửa bảng điểm học phần thực hành

2. Dành cho sinh viên

Phụ lục IV. Mẫu đơn xin hoãn thi

Phụ lục V. Mẫu đơn xin thi bổ sung

Phục lục VI. Mẫu đơn xin thi lại

Phụ lục X. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi