Kế hoạch tập huấn kỹ thuật tổ chức thi và tham gia thi kết thúc học phần trực tuyến cho giảng viên và sinh viên

427
800.kh.dhtb_16082021_KeHoachTapHuanKyThuatToChucThiVaThamGiaThiKetThucHocPhanTrucTuyenChoGiangVienVaSinhVien