Vận hành Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ tại Trường Đại học Tây Bắc

Phạm Minh Thông

3798

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills), trong các ngày từ 11/11/2019 đến 13/11/2019, Chuyên gia của chương trình Aus4skills đã đến Trường làm việc với Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (KTBĐCLGD), giúp phối hợp củng cố Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Cùng dự và theo dõi chương trình làm việc có Bà Đặng Tuyết Anh – Cán bộ quản lý Hợp phần “Nâng cao năng lực các trường đại học miền núi phía Bắc” của Chương trình Aus4skills.

pktbdclgd15.11.19

Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ của Trường Đại học Tây Bắc đã được thiết lập cấu trúc tổ chức và nội dung, nguyên tắc hoạt động tại Quyết định số 1281/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2018, trong đó Phòng KTBĐCLGD là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động bảo đảm chất lượng (BĐCL) của hệ thống. Để Hệ thống thực chất đi vào hoạt động, Nhà trường cần rà soát hệ thống các chính sách và mục tiêu chất lượng đối với các hoạt động chính yếu, xây dựng hệ thống văn bản về quy trình và công cụ bảo đảm chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu, kết nối và phục vụ cộng đồng cũng như đối với tất cả các hoạt động nghiệp vụ và quản lý điều hành. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch quản lý thông tin bảo đảm chất lượng một cách chuyên nghiệp, có quy trình thu thập, xử lý, chuyển và nhận thông tin thuận lợi, được bảo mật và cập nhật thường xuyên là yêu cầu bắt buộc để không chỉ phục vụ cho công tác BĐCL, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chung của Trường, là cơ sở khoa học và thực tiễn cho các quá trình ra quyết định quản lý điều hành của lãnh đạo Nhà trường và các bên liên quan.

Trong đợt làm việc đầu tiên này, Chuyên gia đã cùng cán bộ, chuyên viên Phòng KTBĐCLGD rà soát về thực trạng BĐCL nội bộ của Trường Đại học Tây Bắc thông qua Báo cáo tự đánh giá và qua nghiên cứu Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2018-2023 và các kế hoạch chiến lược thành phần đối với các hoạt động chính yếu. Kết quả là, chuyên gia đã tìm hiểu, thu nhận được những hiểu biết về thực trạng Nhà trường nói chung và về công tác BĐCL nội bộ nói riêng, làm căn cứ thực tiễn cần thiết để điều chỉnh kế hoạch tư vấn chuyên gia trong các đợt làm việc tiếp theo. Về phía Nhà trường, cán bộ, chuyên viên Phòng KTBĐCLGD đã được nghe chuyên gia trình bày những khái niệm cơ bản có tính chất lý thuyết về Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ theo quy chuẩn của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) và những vấn đề liên quan. Hai bên đã thống nhất các nội dung về mô hình Hệ thống BĐCL nội bộ của Trường Đại học Tây Bắc đã xác lập; thiết lập được danh sách các quy trình, công cụ BĐCL thiết yếu nhất trong đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo; thống nhất về nội dung hệ thống thông tin BĐCL theo yêu cầu BĐCL thực tế của Trường Đại học Tây Bắc.

Theo kế hoạch, Chuyên gia sẽ làm việc tại Trường Đại học Tây Bắc về củng cố Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ trong 5 đợt, từ tháng 11/2019 đến hết tháng 03/2020. Đợt làm việc tiếp theo từ ngày 25/11 đến 27/11/2019. Phòng KTBĐCLGD là đơn vị được Nhà trường phân công tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ chuyên gia để nâng cao năng lực đội ngũ của đơn vị chuyên trách, đủ khả năng triển khai các hoạt động tập huấn nghiệp vụ trong toàn bộ mạng lưới BĐCL nội bộ của Trường và thực hiện vai trò điều phối Hệ thống.

Phòng KTBĐCLGD đã, đang và sẽ triển khai tới các đơn vị chức năng rà soát hoàn thiện các văn bản quản lý điều hành; xây dựng và triển khai hàng loạt quy trình và công cụ BĐCL nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.