Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Công văn về việc tổ chức kỳ thi phụ năm học 2020-2021

Công văn về việc tổ chức kỳ thi phụ năm học 2020-2021