Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2015-2019

Kế hoạch Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Văn bản QPPL phục vụ Đánh giá chất lượng CSGD

TT Tiêu chuẩn Mục 1. ĐBCL về chiến lược 1 Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 1.1 Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7...

Các văn bản liên quan KĐCLGD

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC STT Loại văn bản  Tên văn bản 1 Văn bản về tổ chức quản lý 1.1. Luật Luật...

Tài liệu tham khảo KĐCLGD

1. Asean University Network Quality Assurance - Guidelines Nguồn: http://aun-qa.org 2. Asean University Network Quality Assurance - Guide to AUN-QA Assessment at institutional  Nguồn: http://aun-qa.org 3. Asean University Network Quality Assurance - Guide to AUN Actual Quality Assessment...

Báo cáo tổng kết Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Báo cáo tổng kết Công tác Bảo đảm chất lượng năm học 2018-2019

Quy định, hướng dẫn KTĐBCL

TT Loại văn bản Kí hiệu Ngày Tên văn bản 1. Văn bản Luật, Nghị định 1.1 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/6/2005 Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục 1.2 Sửa đổi bổ sung Luật...