Trang chủ Bảo đảm chất lượng Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ

Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ

Hướng dẫn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020

1. Mục đích, yêu cầu 1.1. Mục đích Tự đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động cần thiết và là yêu cầu bắt buộc...

Vận hành Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ tại Trường Đại học Tây Bắc

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Bắc và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực...