Nhân sự

Ảnh tập thể Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại 1 ThS. Phạm Minh Thông Trưởng phòng [email protected] 0982 385 858 2 TS. Nguyễn...

Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng...

Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế thực hiện các chức năng: Quản lý chất lượng, Thanh tra - Pháp chế,...