Trang chủ Công văn - Thông báo ĐBCLGD

Công văn - Thông báo ĐBCLGD

Quyết định điều chỉnh bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá CSGD giai đoạn 2013-2018 sang Hội đồng tự đánh giá CSGD giai đoạn 2015-2019

Quyết định điều chỉnh bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá CSGD giai đoạn 2013-2018 sang Hội đồng tự đánh giá CSGD...

Kế hoạch Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Báo cáo tổng kết Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Báo cáo tổng kết Công tác Bảo đảm chất lượng năm học 2018-2019

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo