Chức năng – Nhiệm vụ

Phòng KTBĐCLGD thực hiện hai chức năng là Khảo thí và Quản lý chất lượng với các nhiệm vụ cụ thể như sau: Chức năng...

Nhân sự

TT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại 1 ThS. Phạm Minh Thông Trưởng phòng thongpm@utb.edu.vn 0982 385 858 2 ThS. Giang Thành Trung Phó Trưởng phòng trunggt@utb.edu.vn 098 252 7337 3 TS. Đào Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng 4 ThS....

Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế (BĐCL&TTPC) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHTB ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng. Phòng...