504

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Số 1179/ĐHTB

V/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 30  tháng 10 năm 2018

  Kính gửi:

– Các Khoa/Bộ môn trực thuộc;

– Phòng Đào tạo đại học;

– Phòng Kế toán tài chính;

– Phòng Thanh tra Pháp chế.

Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy bắt đầu từ ngày  02/12/2018 đến 29/12/2018 đối với sinh viên K56, K57, K58; từ 30/12/2018 đến 09/01/2018 đối với sinh viên K59. Để đảm bảo cho việc tổ chức thi, chấm thi công bằng, chính xác, khách quan, đúng tiến độ, Hiệu trưởng yêu cầu các khoa/bộ môn trực thuộc quán triệt đến giảng viên và sinh viên về một số nội dung liên quan đến kỳ thi sau đây:

  1. Ra đề thi và duyệt đề: Mỗi học phần thi viết ra 3 đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn chấm. Mỗi học phần thi trắc nghiệm ra 3 đề, mỗi đề trộn thành 03 mã đề khác nhau. Các câu hỏi của các đề thi khác nhau tuyệt đối không được trùng lắp về nội dung để có thể sử dụng làm đề thi dự phòng cho sinh viên hoãn thi thi bổ sung, hoặc cho sinh viên các khối khác nhau học lại, học vượt mà không thể sắp xếp lịch thi trong cùng buổi thi.

Đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm phải được trưởng bộ môn ký duyệt. Trưởng bộ môn cần kiểm tra kỹ đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm đối với các yêu cầu về tính chính xác, khoa học, sự phù hợp với mục tiêu học phần, hình thức và thể thức trình bày và  hình thức thi và đánh giá học phần. Việc duyệt đề phải bám sát vào nội dung đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo. Khi ký duyệt đề thi, đáp án, và hướng dẫn chấm, yêu cầu trưởng bộ môn ghi rõ ngày, tháng, năm duyệt, ký tên và ghi rõ họ tên để xác nhận các nội dung đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đề ra. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm chuyên môn về các nội dung do Bộ môn ký duyệt.

  1. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi: Các khoa rà soát, lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần do vi phạm quy chế đào tạo gửi về phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục ngay sau khi hoàn thành giảng dạy học kỳ theo Kế hoạch thời gian của từng khóa học.

Phòng Kế toán Tài chính rà soát và đề nghị danh sách sinh viên không được dự thi do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.

  1. Đánh giá quá trình: Việc cho điểm đánh giá quá trình cần tuân thủ đúng quy định trong đề cương chi tiết học phần đối với chương trình đào tạo của từng khối lớp. Bảng điểm đánh giá quá trình các học phần trong học kỳ do các khoa tập hợp và nộp cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục ngay sau khi kết thúc thời gian giảng dạy học kỳ.

Giảng viên chỉ cho điểm đánh giá quá trình đối với sinh viên đã đăng ký học phần, có tên trong Bảng ghi điểm đánh giá quá trình in từ hệ thống Edusoft do Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục gửi các đơn vị.

Phòng Đào tạo đại học chịu trách nhiệm rà soát cập nhật từ điển học phần về trọng số đánh giá học phần trên hệ thống Edusoft giữa điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần, đối với các học phần đã thay đổi trọng số đánh giá học phần do chương trình đào tạo đã chỉnh sửa. Ban quản trị Edusoft rà soát, khắc phục các lỗi kỹ thuật và lỗi hệ thống có thể xảy ra trong quá trình đánh giá học phần hoặc xét công nhận kết quả học tập và xét tốt nghiệp đối với những sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, học cải thiện theo chương trình đào tạo mới có khác nhau về trọng số đánh giá hoặc khác nhau về số tín chỉ các học phần học lại.

  1. Công tác coi thi: Giảng viên đi coi thi phải có tên trong quyết định phân công coi thi theo từng buổi thi do khoa đề xuất, không coi thi hộ. Đối với học phần thi vấn đáp hoặc thực hành, các khoa căn cứ Kế hoạch thi để cử giảng viên đúng chuyên môn trực tiếp coi và chấm thi vấn đáp hoặc thực hành. Giảng viên có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác trong kỳ thi cần thông báo với khoa/bộ môn trước khi khoa phân công danh sách giảng viên coi thi, chấm thi.
  2. Công tác chấm thi: Mỗi bài thi do hai giảng viên chấm, sau khi thống nhất điểm của bài thi, giảng viên chấm thi phải ghi điểm nhỏ của từng câu, từng ý nhỏ trong bài làm của sinh viên theo đúng đáp án và hướng dẫn chấm đã duyệt.
  3. Hoãn thi hoặc phúc khảo: Sinh viên xin hoãn thi phải gửi đơn (theo mẫu) về Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục trong thời hạn theo quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.

Đối với sinh viên có đơn xin hoãn thi ở các học kỳ trước, nếu có nguyện vọng thi ở học kỳ này phải trực tiếp đến liên hệ với Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục  để xếp lịch thi bổ sung và nhận lịch thi để thực hiện (do phần mềm edusoft không có chức năng tự động xếp lịch thi cho sinh viên hoãn thi).

Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải gửi đơn (theo mẫu) về Phòng KTBĐCLGD trong thời hạn 02 tuần kể từ ngày công bố điểm thi học phần trên cổng thông tin đào tạo.

  1. Hướng dẫn sinh viên tra cứu lịch thi: Cố vấn học tập các lớp K59 nhất thiết phải hướng dẫn cho sinh viên tra cứu lịch thi cá nhân. Mỗi sinh viên phải tự tra cứu trên Cổng thông tin đào tạo của Trường và ghi chép lại lịch thi cá nhân với đầy đủ thông tin về học phần, ngày thi, buổi thi, giờ thi, tên phòng thi cho từng buổi thi để đảm bảo dự thi đúng địa điểm và thời gian theo Kế hoạch.

Các ý kiến khác liên quan đến công tác tổ chức thi, đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản hoặc gửi qua địa chỉ email: [email protected] về Phòng KTBĐCLGD để đề xuất phương án thực hiện nhằm cải tiến chất lượng kỳ thi.

Nơi nhận:

– Như phần Kính gửi (để thực hiện);

– Lưu VT, KTBĐCLGD (5).

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

   

 Đinh Thanh Tâm