Giới thiệu chung

132

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (KTBĐCLGD) được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-ĐHTB ngày 12/04/2013 của Hiệu trưởng. Phòng KTBĐCLGD hiện có tổng số 7 cán bộ, chuyên viên; phân theo trình độ và giới tính có 7 thạc sỹ; 2 nam, 5 nữ. Lãnh đạo đơn vị gồm 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng.

Phòng KTBĐCLGD đã xây dựng đề án vị trí việc làm, bộ máy của đơn vị như sau: Phòng phân chia thành 2 bộ phận nghiệp vụ là bộ phận quản lý chất lượng và Bộ phận Khảo thí. Cơ cấu nhân sự của Phòng gồm 1 trưởng phòng phụ trách chung và 1 phó trưởng phòng; 5 đến 6 nhân viên thuộc hai bộ phận nói trên. Nhiệm vụ quản lý chất lượng là chức năng chính của đơn vị, trong đó nhiệm vụ thường trực, điều phối Hệ thống ĐBCL nội bộ và quản lý Hệ thống thông tin Đảm bảo chất lượng nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm.